raahak.com
پوران فرخزاد؛ بانوی مهربان و سیاهپوش
فاطمه علی اصغر گفتگو با پوران فرخزاد مهرگان تولد او، زمستان 1311 را گرم کرد. 15 بهمن بود. پوران، در آغوش توران وزیری‌تبار گریه می کرد و لبخند می زد. آن سال، بهمن، روی خوشش را نشان داده بود، اما این…