raahak.com
مهر ایرانی و میترای رومی، پیوند و گسست
راجر بک ایرانیکا ترجمه پرویز جاهد بخش نخست را اینجا خواندید. مهر ایرانی، میترای رومی درباره جدال صدساله دانشوران در پاسخ به این پرسش ها (که در بخش پیشین به آن اشاره شد) دو نظر را می توان با میزانی …