raahak.com
جهان کتاب؛ باباطاهر، ترامپ، مشروطه و کتاب
جهان كتاب شمارة 331. آذرماه 1395 در این شماره، نخست، نامه‌ای از پرویز دوائی می‌خوانیم با عنوان «پاییز آمد»، با یادی از زنده‌یاد جمشید ارجمند. پس از آن، «نویسندة داستان‌های ترسناك می‌ترسد» آمده است؛…