qumihomes.org
Vakature/Vacancy
Aansoeke word ingewag vir die volgende pos: Pos: Hoof Uitvoerende Beampte Qumi Homes Beskrywing: Bestuur van NPO ten bate van 70 intellektueel-gestremdes. Posomskrywing: In samewerking met beheerra…