quanvan.net
Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ – Anh Linh Thần Võ Tộc Việt (Anh Hùng Tiêu Sơn 4)
Tôi khởi thảo thuật công cuộc dựng nước và giữ nước của tổ tiên ta vào tuổi 29 (1968). Tính đến nay trải 33 năm. Ba mươi ba năm so với lịch sử thì không dài, nhưng so với đời người, quả đã chiếm mộ…