quanvan.net
Thời Điểm Quyết Liệt cho Sự Tồn Vong của Đất Nước
Diễn văn gây chấn động của Tổng thống Hoa Kỳ trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 25 tháng 9, 2018: ” Tôi yêu cầu các quốc gia có mặt ở đây hôm nay hãy chuẩn bị hành động nhiều hơn nữa để g…