quanvan.net
LÀM CHÍNH TRỊ
Bạn Thân Bạn hỏi tôi: tại sao mày làm chính trị làm gì? Tôi trả lời: thì tôi cũng như bạn…tại sao phải làm chính trị? Thuở nhỏ chúng ta cùng đùa chơi: đá banh, bắt dế, câu cá, lội sông, đạp xe khắp…