quanvan.net
hoànglonghải – Tình thế nước Tầu!
Thế giới Cộng Sản đã sụp đổ từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Hiện nay chỉ còn lại có bốn nước: Tầu, Việt Nam, Bắc Tiều Tiên và Cuba. Hai nước sau không đáng kể. Đáng suy nghĩ là chế độ Cộng Sả…