quanvan.net
Gió Cách Mạng Dân Chủ nổi lên rồi!
Tại sao nói kinh tế CSVN thãm bại, chính trị thì bị toàn dân lên án mà 44 năm qua CSVN vẫn tồn tại, Mỹ và các nước giàu mạnh như Nhật, Đại Hàn, Châu Âu … vẫn trợ giúp đầu tư cho VC??? Xin thư…