quanvan.net
Chùm thơ… vô danh
1, Thèm thơ Bốn ba [43] năm hận thèm thơ Nhìn ra song cửa vu vơ thấm buồn Thấy trăng nghe nhớ Tân Hương Nhớ Ba nhớ Má nhớ thương Sài Gòn 2, Trăng Non tắt đèn gặp ánh trăng non lặng im đứng sát bên …