puroresuspirit.net
AJPW results for August 5, 2018
~ “Jr. TAG BATTLE OF GLORY” Day 3 ~ Atsushi Aoki & Hikaru Sato vs Black Menso~re & Black Tiger VII ~ Jun Akiyama, Riki Choshu & Hiroshi Hase vs Yoshitatsu, Naoya Nomura & KAZMA SA…