puroresuspirit.net
NEW results for April 20, 2017
~ Shinichi Suzukawa & Masakatsu Funaki vs. Alexander Otsuka & Ryuji Hijikata ~ Shinya Aoki vs Keisuke Okuda