puroresuspirit.net
DRADITION results for April 20, 2017
~ Fujinami 45th Anniversary ~ Tatsumi Fujinami, Riki Choshu & Shiro Koshinaka vs Vader, Keiji Mutoh & AKIRA