puroresuspirit.net
AJPW results for April 19, 2017
~ Champion Carnival – Day 3 ~ A BLOCK : Daisuke Sekimoto vs Ryoji Sai – Jake Lee vs KAI ~ B BLOCK : Takao Omori vs The Bodyguard – Kengo Mashimo vs Daichi Hashimoto