puroresuspirit.net
A-TEAM results for April 16, 2017
~ Debut Show ~ WEW Tag Championship : Tatsuhito Takaiwa & Tetsuhiro Kuroda vs Tomohiko Hashimoto & Masashi Takeda