puroresuspirit.net
WRESTLE-1 results for March 20, 2017
~ WRESTLE-1 Championship : Masayuki Kono vs Shotaro Ashino ~ WRESTLE-1 TAG : Kaz Hayashi & Kotaro Suzuki vs Koji Doi & Kumagoro ~ WRESTLE-1 Cruiserweight : MAZADA vs Seiki Yoshioka