puroresuspirit.net
Michinoku Pro results for March 18 & 19, 2017
~ Tohoku Junior Heavyweight Championship : Manjimaru vs Takeshi Minamino