proboscis.org.uk
TKRN Toolkit Tok Pisin
TK Reite Notebooks em i karamapim olgeta samting yumi nidim long rikodim save bilong tumbuna. Em bai halpim yumi long skelim dispela save igo long ol yangpela lain i kam bihain. Dispela kain wok i …