prayerfullife.com
Prayerful Life | Love and Light
We can love what we do. What we do can love us back.