poratyosef.com
Maaseh Avot Siman L’Banim – Parashat Vayeshev
Rabbi Netanel Skypes in for a Shiur Torah Audio