pnlight.com
جدول کامل میزان روشنایی لازم اماکن ورزشی | شرکت مهندسی پرتونگار
در این جدول حداقل میزان روشنایی لازم برای فضاهای ورزشی در ورزشها و رشته های مختلف بر اساس لوکس نوری درج شده است.