platforma.ge
ჩვენ შესახებ
PLATFORMA.GE საინიციატივო გაერთიანებაა, რომელიც შეიქმნა 2018 წელს, სხვადასხვა გამოცდილების მქონე აქტივისტების, აკადემიის სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მკვლევარების ინიციატივით და წარმოადგენს კრიტიკულ …