pishaamad.ir
نقاط تاریک عملکرد صندوق توسعه ملی در حمایت از اقتصاد ایران - پایگاه خبری تحلیلی پیشامد اخبار روز ایران و سراسر جهان
پیشامد- نقش آفرینی صندوق توسعه ملی در اقتصاد ایران،تنها این روزها محدود به قلکی شده که عملکردش در بهترین حالت مشابه یک بانک است و وظایف حمایتی در شرایط حساس