phow.ir
دندان پزشکی اطفال: به جای ترس، بر شادی تاکید داشته باشید | pHow.ir
به خاطر شنیدن داستان های متنوع کشیدن دندان و بازتاب ترس و اضطراب والدین، کودک می تواند در برابر مراجعه به مطب دندان پزشکی اطفال مقاومت کند.