phow.ir
معاینه دندان: آیا ترس دارد | pHow.ir
فکر کردن در مورد روندی که قرار است در طول معاینه دندان انجام شود، باعث اضطراب می شود که به همین دلیل این افراد به دندانپزشک مراجعه نمی کنند.