phow.ir
حق ارتفاق چیست و چه تفاوتی با حق انتفاع دارد؟ | pHow.ir
یکی از انواع حقوقی که شاید نام آن را نشنیده باشید حق ارتفاق است. در ادامه، مثال‌هایی بیان می‌کنیم و راجع به چگونگی ایجاد آن توضیح می‌دهیم.