phow.ir
چگونه با هزینه های پنهان سوخت های فسیلی در حال نابودی کره ی زمین هستیم | pHow.ir
قبض برق یا گاز هزینه ی مستقیم سوخت های فسیلی است. اما این تمام هزینه ای نیست که ما به صورت فردی یا جامعه ای برای سوخت های فسیلی می پردازیم.