phow.ir
چگونه از پوسیدگی دندان کودکان پیشگیری کنیم؟ | pHow.ir
بچه و پوسیدگی دندان معادل یکدیگر نیستند، بنابراین مراقب باشید که ناخواسته بهداشت دهان و دندان ضعیف را به فرزند خود آموزش ندهید.