photo.ennev.net
Polaroid
Taken around Square Victoria in Montreal