pezeshkin.ir
سلول های بنیادی راهی برای تولید خون
سلول های بنیادی راهی برای تولید خون:این پروژه که حدود 20 سال به طول انجامیده،‌ علاوه بر اینکه می‌تواند پایانی برای نیاز به اهدای خون توسط اشخاص دیگر باشد، امکان توسعه روش‌های شخصی برای درمان