pezeshkin.ir
توصیه هایی در مورد مسواک زدن و اصول آن
توصیه هایی در مورد مسواک زدن و اصول آن : چه زمانی مسواک بزنیم ؟ مسواک قبل صبحانه بهتر است یا بعد آن ؟ در طول روز چند بار مسواک بزنیم ؟ و توصیه هایی در مو