pezeshkin.ir
بیماری هایی که بر اثر دریافت خون آلوده بروز می کند
بیماری هایی که بر اثر دریافت خون آلوده بروز می کند:سرطان استخوان می‌تواند در سلول‌هایی که استخوان تشکیل می‌دهد به وجود بیاید. ازآن جا که خون در این سلول‌ها موجود است احتمال زیادی وجود دارد که ناقل میکروب‌ها