pezeshkin.ir
بیماری های عروق کرونر در مردان تهرانی 2 برابر زنان
بیماری های عروق کرونر در مردان تهرانی 2 برابر زنان:به گزارش پزشکین به نقل از ایرنا؛ مطالعه قند و لیپید تهران که نزدیک به 20 سال اطلاعات یک جمعیت 15 هزار نفری از شرق تهران را جمع آوری کرده، بستر مناسبی است ت