pezeshkin.ir
بیمارستان های سوختگی نیازمند تجهیزات بیشتر
بیمارستان های سوختگی نیازمند تجهیزات بیشتر:معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که بیمار سوختگی نیاز به جراحی های متعدد ترمیمی، گفت: در زمینه سوختگی باید همانند سایر کشورها اقدا