pezeshkin.ir
انرژی بدن را افزایش دهید با تکنیک های دوش گرفتن
انرژی بدن را افزایش دهید با تکنیک های دوش گرفتن:در یک مطالعه بر روی رادیکال های آزاد، ۱۰ نفر از افراد سالم مورد مطالعه به طور منظم در آب سرد شنا کردند و انطباق با استرس اکسیداتیو و سخت شدن (افزایش مقاومت