pezeshkin.ir
استفاده صحیح از اسپری های تنفسی
استفاده صحیح از اسپری های تنفسی:Puffer یک دستگاه L شکل می باشد که دارای یک کانیستر فلزی درون خود می باشد. اغلب اسپری های تنفسی به این شکل می باشد. فقط این نوع دستگاه را می توان با spacer