pezeshkin.ir
آنچه باید درباره علت پرخاشگری های کودک نوپا بدانید
آنچه باید درباره علت پرخاشگری های کودک نوپا بدانید:صرف نظر از اینکه رفتار کودک چگونه به نظر می رسد، این رفتار پرخاشگرانه از روی بدخواهی کودک نیست. کودکان نوپا به طور کلی در مورد احساسات و عواطف دیگران ناآگا