pavenafoundation.or.th
มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีแถลงผลการดำเนินงานและสถิติรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปี 2561 (ตั้งแต่ 2 ม.ค.-10 ธ.ค.61) รวมทั้งสิ้น 7,745 เรื่อง
“ปวีณา” แถลงผลการดำเนินงานและสถิติรับเรื่องราวร้องทุกข์…