pavenafoundation.or.th
นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ และประธานชมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีวรนารถนำคณะถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ และประธานชมศิษย์เก่…