parnevisa.com
نوشتن: راهی برای بکارگیری دانسته‌‌ها
نوشتن: راهی برای بکارگیری دانسته‌‌ها ما معمولاً از نوشتن برای اهداف گوناگونی استفاده می‌کنیم. گاهی می‌نویسیم تا اندیشه یا احساسی را بیان کنیم. همچنین با نوشتن می‌‌توانیم محتوایی را ثبت و ماندگار کنیم. نوشتن این فرصت را به ما می‌دهد که علاوه بر ثبت و بیان، خود را به دیگران معرفی کنیم