parnevisa.com
اعتماد به نفس در نوشتن (1)
اعتماد به نفس در نوشتن (1) گاهی می ‌خواهیم بنویسیم، اما نمی دانیم از كجا شروع كنیم. با آنكه برای نوشتن كلی حرف داریم! با خود فكر می كنیم شاید موضوعی كه می خواهیم درباره آن بنویسیم زیاد هم جالب نباشد. یا اینكه خوب نتوانیم بنویسیم. گاهی به آنچه می نویسیم اطمینان نداریم و