pardis24clinic.ir
استفاده از ونیر دندان برای کودکان: - کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی پردیس
سوال: دو هفته قبل فرزند 9 ساله ام تصادفی داشت که دو دندان پیشین وی در آن شکست. آیا امکان استفاده از ونیر دندان برای کودکان وجود دارد؟