papersite.ir
مقاله درباره غبغب
آشکار گذاشتن یا سعی در پنهان کردن غبغب به کمک ترفندهای آرایشی هیچ وقت آسان نیست. داشتن غبغب به تنهایی چیزی نیست که کسی از داشتنش راضی باشد، ولی آیا می‌دانس