padinaflower.com
آکیمنس یکی از گیاهان زینتی است که شباهت زیادی به بنفشه آفریقایی دارد
آکیمنس یک گیاه زینتی چند ساله بوده و از شباهت زیادی با بنفشه آفریقایی برخوردار است این گیاه دارای نام های دیگری چون اشک مادر و گیاه آب گرم را دارا است .