osmindustrial.com
الکترودیونیزاسیون (دستگاه EDI) - عمران سازان مهاب
روش الکترودیونیزاسیون دستگاه الکترودیونایزر به اختصار EDI می گویند دستگاه الکترودیونایزر با استفاده از ایجاد میدان الکتریکی یون های موجود در آب