orange-moka.com
[6]オフィス街、品川駅前の紅葉
オフィス街品川で、 紅葉を発見 ♪