oguztv.com
مرگ صمد بهرنگی از زبان تنها شاهد ماجرا - اغوز تی‌وی
توضیح: نهم شهریور ۱۳۴۷ روز مرگ صمد بهرنگی معلم روستاهای آذربایجان و دوست صمیمی‌بچه‌ها است. حمزه فراهتی از دوستان نزدیک …