oguztv.com
برخی از کلمات فارسی که در پی‌ سیاست کثیف آسیمیلاسیون وارد زبان تورکی شده است(قسمت اول) - اغوز تی‌وی
اوغوز تی‌وی :برخی از کلمات فارسی که در پی‌ سیاست کثیف آسیمیلاسیون وارد زبان تورکی شده است “آنا دیلیمیزی بیرلیکده قرویاق” …