oguztv.com
 گزارشی از احضار شدگان در اهر - اغوز تی‌وی
اوغوز تی‌وی:‎امروز چهارشنبه به مورخه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۶ جمعی از احضار شدگان پرونده روز جهانی زبان مادری در سال …