nourtv.net
معافیت توسعه بندر چابهار از تحریم های آمریکا | شبکه جهانی نور
توسعه بندر چابهار از تحریم‌های آمریکا معاف می شود. پس از اعمال مجدد تحریم ها در 13 آبان توسط دولت آمریکا، تعدادی از معاف شدگان از این تحریم ها معرفی شدند. بندر چابهار در جنوب شرق ایران یکی از این معاف شده ها می باشد. بندر چابهار توسط هند و توسعه می یابد. این کشور …